Thorichthys pasionis (Rivas, 1962)

Thorichthys pasionis (Rivas, 1962) Thorichthys pasionis (Rivas, 1962) Fotografía tomada por: Vicjack

Thorichthys pasionis
Thorichthys pasionis
Thorichthys pasionis

Galería fotográfica